Ana Sayfa

  Sempozyuma Davet

  Tarihçe

  Düzenleme Kurulu

  Bilim Kurulu

  Duyurular

  Konular

  Önemli Tarihler

  Bildiri Yazım Kuralları

  Kabul Edilen Bildiriler

  Çağrılı Konuşmacı ve
  Panel Programı


 Sempozyum Programı

  Başvuru ve Kayıt

  Ulaşım ve Konaklama

  İletişim

 

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Sempozyuma bireysel ya da ortak olmak üzere en fazla iki bildiriyle başvurulabilmektedir.

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

 • Bildiri geniş özeti en az 500 sözcük olmalıdır.
 • Kuramsal olarak hazırlanacak bildiri özeti, problem durumu, amaç, sonuç, tartışma ve anahtar sözcükleri içermelidir. Araştırmaya dayalı bildiri özeti, problem durumu, amaç, yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler vb.), bulgular, sonuçlar (sonuçlanmış araştırmalar için) ve anahtar sözcükleri içermelidir.
 • Bildiri özeti sempozyum düzenleme kuruluna web sayfasındaki form kullanılarak gönderilecektir. Diğer yollardan yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.
 • Sempozyuma katılmak için yapacağınız başvurularda, başvuru sayfasında bulunan bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Bu bilgiler, bildiri özetinizin bilim kurulunca kabul edilmesi durumunda size ulaşabilmemiz bakımından önemlidir.
 • Bilim Kuruluna sunulan bildirilerin kabul edilebilmesi için daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış olması gerekmektedir. Bildiriler kabul edildiği takdirde, bildiri kabul yazıları ve sunuma ilişkin ayrıntılar e-posta ile yazarlara gönderilecektir. Bu nedenle, mutlaka sürekli kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz.
 • Bilim Kurulu, özet çalışmayı kabul ettikten sonra tam metinleri de ayrıca inceleyecektir. Tam metinde yetersiz bulunan çalışmalar, özette kabul almış olsa bile reddedilebilecektir.

Tam Metin Bildiri Hazırlama ve Sunum Kuralları

 • Bildiri hazırlama ve sunum dili Türkçe’dir. Bildiri metni, 20 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.
 • Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3,5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir. Bildiri Times New Roman yazı karakteri kullanılarak sola ve sağa dayalı (iki yana yaslı) ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Yazı karakteri ve büyüklükleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları


Bildiri Başlığı: 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada.
Yazar/Yazarların Adları: 12 punto ortada.
Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto ortada.
Ana Başlıklar: 12 punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu.
Alt Başlıklar: 12 punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.
Metin: 12 punto sol ve sağ kenarlara dayalı 1,5 satır aralığıyla.
Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto, koyu.

· Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
· Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.
· Metin ya da notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.
· Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Ayrıca, kaynakların yazımında APA yazım biçimi benimsenmelidir.
Geniş bilgi için: http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa20080930.pdf adresine bakabilirsiniz.
Sunum  Kuralları
· Sunum süresi 10 dakika ile sınırlı olup, soru-yanıt bölümü için 10 dakika süre ayrılacaktır. (Sunum süresinin 10 dk ile sınırlı tutulmasının nedeni araştırmacıların kuramsal bilgiden çok araştırmanın amacı, yöntemi, bulguları ve sonuçlarını dinleyicilere aktarmasını sağlamaktır. Kalan 10 dk süre ise tartışma için kullanılacaktır. Toplam her bir sunucunun 20 dk süresi bulunmaktadır.)
· Sempozyum süresince her salonda projeksiyon makinesi ve tepegöz bulunacaktır. Katılımcıların sunumlarında kullanmak istedikleri diğer araç-gereçleri sempozyum iletişim adresine başvuru sırasında önceden bildirmeleri gerekmektedir.
Poster Hazırlama Kuralları

 • Poster tam metin bildiri yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
 • Her poster sempozyum süresince sergilenecektir. Seçilen posterlerin sunum günü, salonu ve sunum ayrıntıları sunacak kişiye kabul yazısında bildirilecektir. Posteri sunacak kişinin ilgili poster oturumunda bizzat bulunması gerekmektedir. Poster sunumları, sempozyumun 1. ve 2. günü yapılacaktır. Posterlerin asılması için gerekli malzeme, poster alanında görevliler tarafından sağlanacaktır. Posterin asılması ya da sökülmesi sırasında doğabilecek hasarlardan düzenleme kurulu sorumlu değildir.
 • Poster Times New Roman yazı fontu kullanılarak hazırlanmalıdır. Posterin başlığı 24 punto, metin içindeki yazı 18 punto, yazar adları ise 16 punto olmalıdır.
 • Çizelge, grafik vb. öğeler beyaz zemin üzerine basılabilecek nitelikte olmalı; 13x18 cm'den büyük olmayacak biçimde hazırlanmalıdır. Şekil ve resim numaraları altta, çizelge numaraları üstte verilmelidir.
 • Posterin asılacağı alan 102x76 cm boyutlarında olduğundan, poster bu ölçülere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Sempozyumla ile ilgili her türlü bilgi için sempozyum sekreterliğine başvurabilirsiniz:
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ANILAN - hanilan@ogu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Pınar GİRMEN - pgirmen@ogu.edu.tr
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Meşelik Kampüsü,
26480 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
E-Posta : usos2009@ogu.edu.tr

Telefon:          0 222 2393750 (1655-1643-1647)
Belgegeçer:     0 222 2293124

 
 
Destek Verenler
  Milli Eğitim Bakanlığı      Sebit    Cito    Kök Yayıncılık     Pegem A Yayıncılık   İzli Defter     TED Eskişehir Koleji